zamknij
Wielkość tekstu
Kontrast
zamknij
Dobierz indywidualną dietę
Dobierz indywidualną dietę dla siebie i swojej rodziny !

Deklaracja dostępności

Wersja PDF

Deklaracja Dostępności wykonana została na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej” w związku z wdrożeniem WCAG 2.1 na stronę https://diety.nfz.gov.pl

Celem publikacji Deklaracji Dostępności jest umożliwienie zapoznania się z informacjami dotyczącymi dostępności serwisu Diety.NFZ.gov.pl

Deklaracja dostępności spełnia wymagania zawarte w art. 5 ustawy o dostępności cyfrowej i jest w pełni dostępna cyfrowo.

Wstęp

Narodowy Fundusz Zdrowia zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://diety.nfz.gov.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2019-07-04
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-22

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest w całości zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-09-01
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-22

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny:

Webster-Studio Sp. z o.o. ul. Jeziorna 43, 62-023 Szczytniki
NIP: 7792502487, REGON: 382381799, KRS nr: 0000768113

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Iwona Hoszko, dostepnosc@nfz.gov.pl  
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (022) 574 99 76. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Narodowy Fundusz Zdrowia powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Narodowy Fundusz Zdrowia niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Narodowy Fundusz Zdrowia może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Narodowy Fundusz Zdrowia odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich na stronie https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Adres siedziby: Narodowy Fundusz Zdrowia, ul. Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa

Do budynku prowadzą cztery wejścia:

 • dwa od ul. Niepodległości (wejścia od parkingu) oznaczone literą A i D,
 • dwa od ul. Rakowieckiej oznaczone literą B i C.

Dla gości przeznaczone są wejścia A i B.

Narodowy Fundusz Zdrowia pracuje nad udostępnieniem przestrzeni swojej siedziby dla osób z niepełnosprawnością. W szczególności zrealizowane są działania:

 1. Przy schodach do wejścia A i B i D znajdują się podjazdy dla wózków.
 2. Recepcja znajduje się po lewej stronie od wejścia A i B. Dalsze przejście zabezpieczone jest bramkami, przez które może przejechać osoba na wózku.
 3. W budynku są windy.
 4. Do części korytarza prowadzą podjazdy i schody, które można pokonać za pomocą platformy przy schodach.
 5. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, przy pochylni dla niepełnosprawnych po prawej stronie od wejścia B
 6. Przy wejściu A wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 7. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 8. W siedzibie Narodowym Funduszu Zdrowia można skorzystać z tłumacza języka migowego. Potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza należy zgłosić w kancelarii znajdującej się przy wejściu B.
 9. W siedzibie Narodowym Funduszu Zdrowia są pętle indukcyjne.

Nad wejściami A i B nie ma umieszczonych głośników systemu Totupoint naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze i piętrach.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku.